No part of this web site or any of its contents maybe used for anything other than personal private use. None of the contents of this web site maybe used in print, visual or multi-media forms (including other web sites, private or commercial) without the express written permission of the copyright owner KAVEE and/or digitalize IT.

Niettegenstaande KAVEE en digitalize IT er alles aan doen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site, kan zij geen enkele waarborg garanderen omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie. KAVEE en digitalize IT kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout i.v.m. de inhoud van deze site. Indien informatie over een product, zoals de prijs of de inhoudsomschrijving om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houden KAVEE en digitalize IT zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.